Công bố cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 là 2.497 cơ sở; trong đó có 2003 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 427 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, 58 cơ sở thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, 09 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 94 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bao gồm 81 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 08 cơ sở thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và 05 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng theo phụ lục Quyết định số 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/2 hàng năm.

 


Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong danh sách có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan:

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là gì?

Theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP.  Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên; các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

Trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chỉ định người quản lý năng lượng.

Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc.

Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

Trách nhiệm của người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Xây dựng kế hoạch hằng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tổ chức mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng.

Thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt.

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất; sự biến động của nhu cầu tiêu thụ năng lượng liên quan đến việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động sử dụng năng lượng.

Huỳnh Trung Hải

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: