Đề xuất chương trình khuyến công năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương tại văn bản số 796/SCT-QLCN ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện kế hoạch  khuyến công quốc gia năm 2019 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020.

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp kính đề nghị các phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng, các Cộng tác viên khuyến công, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đề xuất các đề án khuyến công tận dụng được tiềm năng, lợi thế của địa phương và các đề án khuyến công hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia, đề án trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới.

1. Đối với đề án khuyến công quốc gia, cần tập trung vào các nội dung như:

  • Tiếp tục bám sát các mục tiêu tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 36/013/TT-BCT, Thông tư số 17/2018/TT-BCT để thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động KCQG trong năm 2020, theo hướng tập trung khảo sát, xây dựng kế hoạch, huy  động và sử dụng nguồn lực có hiệu quả để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương.
  • Tiếp tục tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng; xây dựng đề án KCQG điểm, đề án KCQG nhóm, đề án hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp khu vực, cấp quốc gia. Trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh, phấn đấu mỗi địa phương đều xây dựng được đề án KCQG điểm. Khắc phục và giảm mạnh việc khảo sát, xây dựng các đề án dàn trải, phân tán nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Chú trọng phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên cho quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn.

2. Đối với đề án khuyến công địa phương, đề nghị tập trung thực hiện các nội dung:

- Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hỗ trợ hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản lý sản xuất – tài chính - kế toán – nhân lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.

  • Các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Phát triển công nghiệp kính đề nghị phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và Cộng tác viên khuyến công quan tâm đề xuất chương trình khuyến công năm 2020 trước ngày 15/6/2019 để Trung tâm tổng hợp.

Trân trọng.

Văn bản đính kèm.

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: