Hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa Trung tâm Khuyến công và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì sản xuất, phát triển và tạo công ăn việc làm cho người lao động, Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cùng nhau ký kết biên bản hợp tác vào ngày 22 tháng 4 năm 2019.

 

Trọng tâm của sự hợp tác giữa Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 03 nội dung chính: là xây dựng, đóng góp các cơ chế, chính sách, quy chế, kế hoạch, định hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho DNNVV và trao đổi thông tin, nhu cầu hỗ trợ DNNVV.

 

Để công tác hỗ trợ được hiệu quả, hai bên thường xuyên cung cấp cho nhau các thông tin cần thiết, kịp thời các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Và định kỳ 6 tháng Hiệp hội DNNVV cung cấp nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp (hội viên) để TTKC có kế hoạch đề xuất hỗ trợ hiệu quả.

Hai bên có trách nhiệm bảo mật các thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc.

                                                                                   

                                                                          Phòng Khuyến công và Tư vấn

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: