THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn, tổng điểm xét tuyển viên chức của Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN Tỉnh BRVT

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 04 tháng 9 năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm khuyến công thông báo kết quả điểm phỏng vấn và tổng điểm xét tuyển viên chức của Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp năm 2019 với nội dung như sau:

1. Kết quả điểm phỏng vấn, tổng điểm xét tuyển viên chức của Trung tâm khuyến công & Tư vấn Phát triển công nghiệp niêm yết tại trụ sở Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp số 08 Trần Hưng Đạo, phường 01, thành phố Vũng Tàu và trên website Trung tâm tại địa chỉ http://khuyencong.baria-vungtau.gov.vn/

2. Căn cứ quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thí sinh có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả xét tuyển. Thời gian và địa điểm nhận đơn:

Thời gian: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này.

Địa điểm: Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT, địa chỉ số 8 Trần Hưng Đạo, phường 01, TP. Vũng Tàu.

Nội dung đơn phúc khảo:

  • Họ và tên thí sinh, số báo danh;
  • Vị trí việc làm dự xét tuyển;
  • Kết quả xét tuyển;
  • Đề nghị phúc khảo điểm;
  • Lý do phúc khảo;
  • Ký, ghi rõ họ và tên;

Hội đồng không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (theo quy định tại mục d khoản 2, điều 11 Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Thủ tướng Chính Phủ).

Trong quá trình thực hiện thí sinh có vướng mắc liên hệ Hội đồng tuyển dụng để được giải đáp thông qua số điện thoại: 0254.3512.011

Văn bản đính kèm

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: