Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt                                                                            Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ)                                                                          giai đoạn 2019 – 2030.    

Theo đó, Chương trình triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực SDNL TK&HQ.                                      Chương trình được ban hành thể hiện sự cam kết của các cấp chính quyền, các cơ quan                                ban ngành từ trung ương đến địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân                                  và cộng đồng về tiết kiệm năng lượng nói riêng, về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo                                vệ môi trường nói chung.

Chương trình quốc gia về SDNL TK&HQ quả giai đoạn 2019 – 2030 được thực hiện                                  thành 2 giai đoạn từ 2019 - 2025 và 2026 – 2030 với các nhiệm vụ chủ yếu: Rà soát,                                    xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về SDNL TK&HQ; Hỗ trợ kỹ thuật và tài                                  chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về SDNL TK&HQ đối                                        với các hoạt động như sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện,                                  trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất,…; Xây dựng trung tâm dữ liệu năng                                    lượng Việt Nam, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng                                            và SDNL TK&HQ; Tăng cường năng lực về SDNL TK&HQ; Tăng cường kiểm tra,                                          giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của                                  pháp luật về SDNL TK&HQ.

Trên cơ sở đó, chương trình cũng tập trung truyền thông nâng cao nhận thức cộng                                            đồng về SDNL TK&HQ; Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực                                            SDNL TK&HQ; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về SDNL TK&HQ                                              và Thành lập Quỹ thúc đẩy SDNL TK&HQ.

Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho thúc đẩy                                              sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các                                                nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học                                                  công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn                                      nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử                                  dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, hình thành thói quen sử dụng                                      năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ                                        năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành                                          hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các                                        ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng                                  xanh và phát triển bền vững.

Ngoài ra, chương trình đề ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu                                      thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 và từ 8 - 10% tổng                              tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030. Chương trình                                      quốc gia về SDNL TK&HQ giai đoạn 2019 – 2030 được triển khai trên phạm vi cả nước                                    và áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến                                    hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng tại Việt Nam. Tổng kinh phí dự kiến khoảng                                      4.400 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương khoảng                                  600 tỷ đồng; nguồn viện trợ không hoàn lại khoảng 1.600 tỷ đồng; vốn vay ODA, vốn                                    vay ưu đãi khoảng 2.200 tỷ đồng.

Chương trình cũng được xây dựng dựa trên sự kế thừa và phát huy những kết quả tích                                cực và khắc phục những hạn chế của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng                            lượng tiết kiệm và hiệu quả các giai đoạn trước, phối hợp và lồng ghép với các                                            Chương trình khác đang được triển khai thực hiện.

Theo congthuong.vn

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: